Regulamin pobierania plików 3D§ 1
Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady pobierania plików 3D udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej zorganizowanej pod adresem www.swood.pl
2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do zasobu plików 3D, zorganizowanego w domenie www.swood.pl , jest spółka DPS Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 32888, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 9511634331, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 120 000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych), nazywana w dalszej treści niniejszego Regulaminu: DPS.
3. Użytkownik może szybko i efektownie kontaktować się z DPS za pośrednictwem:
a) poczty e-mail pod adresem wsparcie@dps-software.pl ,
b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 800 40 50 50 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),
4. Plikami 3D w rozumieniu niniejszego regulaminu są poglądowe modele przestrzenne mebli 3D, do których prawa autorskie przysługują DPS wraz z poglądowymi modelami przestrzennymi akcesoriów meblowych, do których prawa autorskie przysługują GTV Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków, NIP: 5342345087, KRS: 0000271190), nazywanej w dalszej części niniejszego Regulaminu: GTV.
5. Użytkownikami są podmioty spełniające warunki Regulaminu, które wyraziły chęć korzystania z plików 3D udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej zorganizowanej pod adresem www.swood.pl
6. Użytkownikiem, może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych. Użytkownikami mogą być wszystkie podmioty – zarówno prowadzące działalność gospodarczą, jak też korzystające z plików 3D wyłącznie na własny użytek.
7. Korzystanie z zasobów plików 3D przez Użytkowników odbywa się nieodpłatnie.
8. Rejestracja na stronie internetowej zorganizowanej pod adresem www.swood.pl jest nieodpłatna.
9. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zawiadamiania DPS o każdym zauważonym naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.

§ 2
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z zasobów plików 3D

1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do pobrania pliku 3D ze strony internetowej www.swood.pl :
a. komputer z procesorem Intel® lub AMD®, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 1280x1024, przeglądarka stron internetowych,
b. klawiatura lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy rejestracyjnych i zamówienia,
c. podłączenie do sieci Internet,
d. dostęp do poczty elektronicznej,
e. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. DPS informuje, iż podczas korzystania z usług dostępnych pod adresem www.swood.pl w komputerze Użytkownika instalowane są pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityce cookies. www.swood.pl/polityka-cookies/

§ 3
Zasady korzystania ze zasobów plików 3D

1. Akceptacja Regulaminu stanowi warunek konieczny do korzystania ze zasobów plików 3D.
2. Skorzystanie przez Użytkownika z zasobów plików 3D dostępnych pod adresem www.swood.pl w pierwszym kroku następuje przez wypełnienie formularze rejestracyjnego i założenie Konta Użytkownika.
3. Następnie Użytkownik na podany adres email otrzyma wiadomość zawierającą:
a. Program SWOOD
b. Biblioteka modeli SWOOD
c. Instrukcja instalacji i wgrania bibliotek SWOOD
d. Instrukcja importu materiałów do SWOOD
4. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza.
5. Rejestracja, zakładanie Konta oraz pobieranie plików 3D ze strony internetowej www.swood.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 4
Wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, a także ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji oraz usług świadczonych przez DPS.
2. Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych, w szczególności w formularzu zamówienia.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania, przechowywania, udostępniania danych Użytkowników, określa Polityka prywatności. www.swood.pl/polityka-cookies/ - ta sama strona z cookies i polityką prywatności


§ 5
Ograniczenia odpowiedzialności

1. DPS oraz GTV dokładają niezbędnej staranności, aby pliki 3D udostępniane pod adresem www.swood.pl były prawidłowe i kompletne (w tym celu przeprowadzają kontrole i aktualizacje), jednakże Użytkownik powinien mieć na bacznej uwadze, że udostępniane pliki 3D są jedynie poglądowe i całkowite wykluczenie błędów nie jest możliwe.
2. DPS oraz GTV nie udzielają żadnych gwarancji, że pliki 3D udostępniane za pośrednictwem strony www.swood.pl są prawidłowe i kompletne oraz nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie pobranych przez Użytkownika plików 3D w jakikolwiek sposób, ani też za decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.swood.pl , ani za skutki wykorzystania przez Użytkowników tych informacji.
3. Pobieranie plików 3D ze strony internetowej www.swood.pl następuje na własną odpowiedzialność Użytkowników. DPS oraz GTV nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody, spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez pobieranie lub korzystanie z plików 3D dostępnych pod adresem www.swood.pl .
4. Informacje o zauważonych błędach Użytkownicy mogą zgłaszać pod adresem: wsparcie@dps-software.pl


§ 6
Uprawnienia DPS w ramach usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej www.swood.pl

1. DPS zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do strony internetowej www.swood.pl i pobierania z niej plików 3D z przyczyn od niego niezależnych, a także w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.
2. DPS zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do strony internetowej www.swood.pl i pobierania z niej plików 3D bez podania przyczyny.


§ 7
Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące korzystania z usług dostępu do zasobów plików 3D znajdujących się pod adresem www.swood.pl .
2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres: wsparcie@dps-software.pl lub w formie listu poleconego wysłanego pod adres: DPS Software Sp. z o.o. , ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub firmę Użytkownika, adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji Konta, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niewystarczające do jej rozpatrzenia, DPS zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym terminie i zakresie.
5. Odpowiedź o sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, w terminie 14 dni od daty prawidłowego złożenia reklamacji.


§ 8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – dotyczy wyłącznie Użytkowników będących konsumentami

1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności może:
a) skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
b) skorzystać z bezpłatnej pomocy organizacji społecznej, do której statutowych celów należy ochrona konsumentów (m. in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa),
c) zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej (np.: do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku, ul. Żelazna 9 lok. 1U, 15-297 Białystok, tel./faks: 85 742 80 52).


§ 9
Prawo likwidacji konta przez Użytkownika

1. Użytkownik, w każdym czasie, bez podawania przyczyny może dokonać likwidacji swojego Konta utworzonego w serwisie internetowym www.swood.pl .


§ 10
Prawo właściwe, spory

1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Użytkownikiem, a DPS, których przedmiotem są usługi świadczone przez DPS za pośrednictwem strony internetowej www.swood.pl , jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory związane z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych przez DPS za pośrednictwem strony internetowej www.swood.pl będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.


§ 11
Postanowienia końcowe

1. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www.swood.pl .
2. Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji, będą informowani o każdorazowej zmianie niniejszego Regulaminu, za pomocą wysłania odpowiedniej informacji na podany przy rejestracji adres e-mail. W sytuacji braku akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian, Użytkownicy mogą zażądać natychmiastowej likwidacji ich Konta.
3. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
4. DPS nieodpłatnie i nieprzerwanie udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin w formie elektronicznej w witrynie www.swood.pl, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

O nas

Firma DPS Software Sp. z o.o. od 1997 roku skoncentrowana jest na wsparciu polskich przedsiębiorstw w zakresie oprogramowania do projektowania, wytwarzania, analiz inżynierskich oraz zarządzania dokumentacją.

Firma jest pierwszym w Polsce i największym autoryzowanym dostawcą systemu parametrycznego modelowania bryłowo-powierzchniowego SOLIDWORKS.

Portfolio firmy zawiera także oprogramowanie AlphaCam, Surfcam, SolidCAM, CabinetVision, iMold, SWOOD, DraftSight.
Logo DPS Software Logo EFICAD